Nhũ tương
Nhũ tương

Mã sản phẩm:

Keo OKDABOND® FJ - 22
Keo OKDABOND® FJ - 22

Mã sản phẩm:

OKDABOND® FJ - 18
OKDABOND® FJ - 18

Mã sản phẩm:

Keo OKDABOND® AM - 72
Keo OKDABOND® AM - 72

Mã sản phẩm:

Keo OKDABOND® AM - 45
Keo OKDABOND® AM - 45

Mã sản phẩm:

Keo OKDABOND® AM - 18
Keo OKDABOND® AM - 18

Mã sản phẩm:

Keo OKDABOND® LM - 340
Keo OKDABOND® LM - 340

Mã sản phẩm:

Keo OKDABOND® LM - 340
Keo OKDABOND® LM - 340

Mã sản phẩm:

Keo EB 5211
Keo EB 5211

Mã sản phẩm:

Nhũ tương LE – 2050
Nhũ tương LE – 2050

Mã sản phẩm:

Nhũ tương LE – 2055
Nhũ tương LE – 2055

Mã sản phẩm:

Keo OKDABOND® EB 5220
Keo OKDABOND® EB 5220

Mã sản phẩm:

 Keo OKDABOND® EB 5210
Keo OKDABOND® EB 5210

Mã sản phẩm:

Keo OKDABOND® PVAc
Keo OKDABOND® PVAc

Mã sản phẩm:

0913 151811